تقطیع (۳ تصویر)

بهلول:ده نمکی در حال آماده سازی طناب دار برای اعدام وطن پرست...

بهلول:ده نمکی در حال آماده سازی طناب دار برای اعدام وطن پرست...

باز هم گاف کانال ضدانقلاب !!بعد از صحبت های امروز رهبرانقلاب...
۲

باز هم گاف کانال ضدانقلاب !!بعد از صحبت های امروز رهبرانقلاب...

⚠❗️ تقطیع مغرضانۀ کلیپ استاد پناهیان ❗️ افراد #مغرض چگونه سخ...

⚠❗️ تقطیع مغرضانۀ کلیپ استاد پناهیان ❗️ افراد #مغرض چگونه سخ...