تفسیر_زندگی (۱ تصویر)

بگذار بگریمآن گاهی ک شب بر پهنه آسمان دراز کشیده استچون بیما...

بگذار بگریمآن گاهی ک شب بر پهنه آسمان دراز کشیده استچون بیما...