تـــــ (۱۰ تصویر)

قشنگترین صدای دنیاستصدای نفس کشیدن #تـــــ:sparkling_heart:ـ...

قشنگترین صدای دنیاستصدای نفس کشیدن #تـــــ:sparkling_heart:ـ...

#تـــــ:cherry_blossom: ــــــو را #دوســــــ:black_heart_su...
۱

#تـــــ:cherry_blossom: ــــــو را #دوســــــ:black_heart_su...

...و ... #دی ،تنهـــا دو حـــرفی ِ ســـال ،میان ِ دو جـین م...
۳

...و ... #دی ،تنهـــا دو حـــرفی ِ ســـال ،میان ِ دو جـین م...

#دوست داشتَنَت...سَحرخیزترین حسِ دنیاست...که صبح ها پیش از ب...
۱

#دوست داشتَنَت...سَحرخیزترین حسِ دنیاست...که صبح ها پیش از ب...

شعر هایم براے #تـــــ:heavy_black_heart:ـــــو       ...
۳

شعر هایم براے #تـــــ:heavy_black_heart:ـــــو ...

#تـــــ:two_hearts: ـــــو#بـــــراے مــــ:beating_heart: ...
۴۴

#تـــــ:two_hearts: ـــــو#بـــــراے مــــ:beating_heart: ...

با من قدم بزن من هوای #تـــــ:heavy_black_heart:️ـــــورونف...
۲

با من قدم بزن من هوای #تـــــ:heavy_black_heart:️ـــــورونف...

بی گدار به آب میزنماگر ..... .پریِّ این دریای پر تلاطم#تــــ...

بی گدار به آب میزنماگر ..... .پریِّ این دریای پر تلاطم#تــــ...

️:leaf_fluttering_in_wind:تمام #تو:smiling_face_with_heart-s...

️:leaf_fluttering_in_wind:تمام #تو:smiling_face_with_heart-s...