تعلیق_و_انتظار (۱ تصویر)

:squared_sos:خبر مهم را باید سانسور کردحتی اگر مشاور ارشد رو...

:squared_sos:خبر مهم را باید سانسور کردحتی اگر مشاور ارشد رو...