تعــــبـیر (۵ تصویر)

#تفال_حضرت_حافظ رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم ...

#تفال_حضرت_حافظ رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم ...

#تفال_حضرت_حافظ  #دوشنبه ٢ دی ٩٨ شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل...
۷

#تفال_حضرت_حافظ #دوشنبه ٢ دی ٩٨ شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل...

#نیایش_صبحگاهی معبودم،:person_with_folded_hands: امروز لبخند...
۱

#نیایش_صبحگاهی معبودم،:person_with_folded_hands: امروز لبخند...

#تفال_حضرت_حافظ بی مهر رخت روز مرا نور نماندستوز عمر مرا جز ...

#تفال_حضرت_حافظ بی مهر رخت روز مرا نور نماندستوز عمر مرا جز ...

:leaf_fluttering_in_wind::hibiscus::leaf_fluttering_in_wind:...
۱

:leaf_fluttering_in_wind::hibiscus::leaf_fluttering_in_wind:...