تظاهرات_عراق (۲ تصویر)

:triangular_flag_on_post: #رهبر انقلاب: #مردم_عراق از شما #آ...
۱

:triangular_flag_on_post: #رهبر انقلاب: #مردم_عراق از شما #آ...

:large_blue_circle: چه کسانی اولین بار در #تظاهرات_عراق علیه...
۱۳

:large_blue_circle: چه کسانی اولین بار در #تظاهرات_عراق علیه...