تصرف (۳۸ تصویر)

🌵💚خر مپندارید مایان را به خر بر می خوردخر کجا ده نیش از یک ج...

🌵💚خر مپندارید مایان را به خر بر می خوردخر کجا ده نیش از یک ج...

🌵💚خر مپندارید مایان را به خر بر می خوردخر کجا ده نیش از یک ج...

🌵💚خر مپندارید مایان را به خر بر می خوردخر کجا ده نیش از یک ج...

🌵💚چشم های توخاور میانه دوم استیک دنیابرای تصرفش نقشه ها کشید...

🌵💚چشم های توخاور میانه دوم استیک دنیابرای تصرفش نقشه ها کشید...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

#قرارداد_ننگین طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایر...

#قرارداد_ننگین طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایر...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

اگه طراح بی... این گرافیکی رو که کاملا معلومه آگاهانه و‌ عمد...

اگه طراح بی... این گرافیکی رو که کاملا معلومه آگاهانه و‌ عمد...

ایرانی دشمنت را بشناس! روسیه دشمن اصلی ایران و ایرانی، شوروی...
۱

ایرانی دشمنت را بشناس! روسیه دشمن اصلی ایران و ایرانی، شوروی...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

ترکمن چای را پایانی نیست! سهم ما از دریای خزر این نیست! ایرا...

ترکمن چای را پایانی نیست! سهم ما از دریای خزر این نیست! ایرا...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

فردوسی : بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارس...
۱

فردوسی : بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارس...

راه در جهان یکی است و آن راه راستی، داریوش بزرگ در 2500 سال ...

راه در جهان یکی است و آن راه راستی، داریوش بزرگ در 2500 سال ...

ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، ما فرزندان پاک ایران زمین همچو...
۲

ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، ما فرزندان پاک ایران زمین همچو...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...