تصاویرقدیمی (۱۳ تصویر)

عارف ، نیلوفر و حسین کلانی دهه ۱۳۵۰ خورشیدی#عارف #نیلوفر #حس...

عارف ، نیلوفر و حسین کلانی دهه ۱۳۵۰ خورشیدی#عارف #نیلوفر #حس...

سال_1340 تهران، خیابان ناصر خسرو، زاویه شمال به جنوباتوبوسها...

سال_1340 تهران، خیابان ناصر خسرو، زاویه شمال به جنوباتوبوسها...

بهروزوثوقی سال ۱۳۴۹ مجله فیلم و هنر#بهروزوثوقی #دهه_چهل #تصا...

بهروزوثوقی سال ۱۳۴۹ مجله فیلم و هنر#بهروزوثوقی #دهه_چهل #تصا...

تبلیغ قدیمی پیکان سال ۱۳۵۰ یک خانواده با پیکان دولوکس ساخت ا...
۱

تبلیغ قدیمی پیکان سال ۱۳۵۰ یک خانواده با پیکان دولوکس ساخت ا...

تغذیه رایگان دهه ۱۳۴۰ یکی از مدارس شهر اهواز#دهه_چهل #نوستال...

تغذیه رایگان دهه ۱۳۴۰ یکی از مدارس شهر اهواز#دهه_چهل #نوستال...

تبریز دهه ۵۰ خیابان پهلوی#تبریزقدیم#ایران_قدیم#نوستالژی#خاطر...

تبریز دهه ۵۰ خیابان پهلوی#تبریزقدیم#ایران_قدیم#نوستالژی#خاطر...

گوگوش اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی#گوگوش #دهه_چهل #تصاویرقدیمی#هنر...
۱

گوگوش اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی#گوگوش #دهه_چهل #تصاویرقدیمی#هنر...

گوگوش دهه ۱۳۵۰ تهران#گوگوش #نوستالژی#خاطرات_قدیم#ایران_قدیم#...

گوگوش دهه ۱۳۵۰ تهران#گوگوش #نوستالژی#خاطرات_قدیم#ایران_قدیم#...

تهران خیابان پهلوی( ولیعصر کنونی )سال ۱۳۵۵#ایران_قدیم#تهران_...

تهران خیابان پهلوی( ولیعصر کنونی )سال ۱۳۵۵#ایران_قدیم#تهران_...

گوگوش و عارف سال ۱۳۵۲ تهران قدیم#گوگوش#عارف#سال_۱۳۵۲ #دهه_پن...

گوگوش و عارف سال ۱۳۵۲ تهران قدیم#گوگوش#عارف#سال_۱۳۵۲ #دهه_پن...

تبلیغ قدیمی تاید مجله زن روز سال ۱۳۵۳تاید پیراهن شوهرمو از ه...

تبلیغ قدیمی تاید مجله زن روز سال ۱۳۵۳تاید پیراهن شوهرمو از ه...

ثریاقاسمی ، حسین عرفانی وگیتی ساعتچی سال ۱۳۵۲#ثریاقاسمی#حسین...

ثریاقاسمی ، حسین عرفانی وگیتی ساعتچی سال ۱۳۵۲#ثریاقاسمی#حسین...

تصویر چارلی چاپلین و جکی کوگان در فیلم پسربچه (۱۹۲۱ میلادی.#...

تصویر چارلی چاپلین و جکی کوگان در فیلم پسربچه (۱۹۲۱ میلادی.#...