تشکیل_بسیج_مستضعفین (۱ تصویر)

5 آذر سالروز فرمان #حضرت_امام_خمینی_ره مبنی بر #تشکیل_بسیج_م...

5 آذر سالروز فرمان #حضرت_امام_خمینی_ره مبنی بر #تشکیل_بسیج_م...