تسلی (۲ تصویر)

مطالعه مرا در خلوت خود تسلی می‌بخشد، مرا از سنگینی بطالت اند...

مطالعه مرا در خلوت خود تسلی می‌بخشد، مرا از سنگینی بطالت اند...

#خدایا ، بر من این #نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی #تسل...
۳

#خدایا ، بر من این #نعمت را ارزانی دار که : بیشتر در پی #تسل...

digikala