تسلیت_کوردستان (۳ تصویر)

ئەوەتەی کۆچ هەیەکۆچ ئەکەم ئەوەتەی گڕ هەیە ئەسوتێمئەوەتەی ئاو...
۲۲

ئەوەتەی کۆچ هەیەکۆچ ئەکەم ئەوەتەی گڕ هەیە ئەسوتێمئەوەتەی ئاو...

کوردهاتمام مرگ هارا تجربه کرده اند...مردن با گلولهمردن با اع...
۱۲

کوردهاتمام مرگ هارا تجربه کرده اند...مردن با گلولهمردن با اع...

#تسلیت_کوردستان

#تسلیت_کوردستان