ترا_ریخته (۱ تصویر)

#ترا_ریخته#خوک#موش#گندم#بی_غیرتی#بد_بختی
۴

#ترا_ریخته#خوک#موش#گندم#بی_غیرتی#بد_بختی