تراژدی‌های (۳ تصویر)

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...
۱۰

#مناستادِ سخن گفتن در #سکوتم!در تمامِ زندگی‌امبا سکوت سخن گف...