تدبیر_سوخته (۱ تصویر)

مگه همین وزیر نگفته بود: بنزین گران نمیشود؟؟!!!منتظر گرونی ج...
۴

مگه همین وزیر نگفته بود: بنزین گران نمیشود؟؟!!!منتظر گرونی ج...