تبریزقدیم (۳ تصویر)

تبریز میدان ساعت و در مقابل کاخ شهرداری تبریز معروف به ساختم...
۲

تبریز میدان ساعت و در مقابل کاخ شهرداری تبریز معروف به ساختم...

تبریز دهه ۵۰ خیابان پهلوی#تبریزقدیم#ایران_قدیم#نوستالژی#خاطر...

تبریز دهه ۵۰ خیابان پهلوی#تبریزقدیم#ایران_قدیم#نوستالژی#خاطر...

هتل اروپا واقع در خیابان امام خمینی (پهلوی سابق) سال ۱۳۱۲ و ...

هتل اروپا واقع در خیابان امام خمینی (پهلوی سابق) سال ۱۳۱۲ و ...

digikala