تادیب_مردم (۱ تصویر)

#تادیب_مردموقتی امت نسبت به پیامبر و امام قدر نشناسند و #وظا...
۳

#تادیب_مردموقتی امت نسبت به پیامبر و امام قدر نشناسند و #وظا...