تاج_الملوک (۲ تصویر)

جمع آوری و #انبار_کردن_بذر #گیاهان_زینتی_علفی که دارای میوه ...

جمع آوری و #انبار_کردن_بذر #گیاهان_زینتی_علفی که دارای میوه ...

تصویری بسیار نایاب از #تاج_الملوک #همسر رضا شاه و #مادر محمد...
۲

تصویری بسیار نایاب از #تاج_الملوک #همسر رضا شاه و #مادر محمد...