ب_وقت_تنهایی (۳ تصویر)

حال خراب
۱

حال خراب

ما کم بضاعتیموصالت گرانبهاست.... #ب_وقت_تنهایی #خلوت_دیوانه_...

ما کم بضاعتیموصالت گرانبهاست.... #ب_وقت_تنهایی #خلوت_دیوانه_...

بگذار بگریمآن گاهی ک شب بر پهنه آسمان دراز کشیده استچون بیما...

بگذار بگریمآن گاهی ک شب بر پهنه آسمان دراز کشیده استچون بیما...