بے_خیال_ها (۲ تصویر)

از #شهدا به جامونده ها: .هنوز هم  #شهادت مےدهند امابه"اهل #د...
۲

از #شهدا به جامونده ها: .هنوز هم #شهادت مےدهند امابه"اهل #د...