بی_حضورش_چه_اشتیاق_بهار (۱ تصویر)

یا مقلب القلوب والابصار #سال_نو_آمد_و_نیامد_یاریامدبر الیل و...
۴

یا مقلب القلوب والابصار #سال_نو_آمد_و_نیامد_یاریامدبر الیل و...