بیقرارے (۲ تصویر)

#بیقرارے ......سهمِ مَن شُد بیخیالے ڪار او #عاشقان!!!!اینگون...
۷

#بیقرارے ......سهمِ مَن شُد بیخیالے ڪار او #عاشقان!!!!اینگون...

#شلمچه....شلمچه از تو چه بگویم؟!که خود حدیث دلی....:broken_h...
۱

#شلمچه....شلمچه از تو چه بگویم؟!که خود حدیث دلی....:broken_h...