بیشور (۲ تصویر)

+آقـایه #گل من؟-هـا؟من #گـلم؟+وا... خـو #آره دیه-عجـب.+خـره ...
۱۸

+آقـایه #گل من؟-هـا؟من #گـلم؟+وا... خـو #آره دیه-عجـب.+خـره ...

°○°○°○°○°○°○°○:man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:اینـ...

°○°○°○°○°○°○°○:man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:اینـ...