بیاتاجوانم_بده‌رخ‌نشانم (۲ تصویر)

میگن بعد ظهوربعضیا آقا رو که میبیننمیگن عه ! این که فلانیه !...
۲۱

میگن بعد ظهوربعضیا آقا رو که میبیننمیگن عه ! این که فلانیه !...

میگن بعد ظهوربعضیا آقا رو که میبیننمیگن عه ! این که فلانیه !...
۲

میگن بعد ظهوربعضیا آقا رو که میبیننمیگن عه ! این که فلانیه !...