بیابانکی (۱ تصویر)

عمری ز (قبر) گمشده ات گفتنداما ز (قدر) کمشده ات هرگز#بیابانک...

عمری ز (قبر) گمشده ات گفتنداما ز (قدر) کمشده ات هرگز#بیابانک...