بگشا (۱ تصویر)

#گره ز دل #بگشا و از #سپهر یاد مکنکه فکر هیچ #مهندس چنین گره...
۱۰

#گره ز دل #بگشا و از #سپهر یاد مکنکه فکر هیچ #مهندس چنین گره...