بپذیر (۶ تصویر)

با هر فیلم خوبی به #خودت برمی‌گردی، و با هر آهنگ قشنگی دوبار...
۵

با هر فیلم خوبی به #خودت برمی‌گردی، و با هر آهنگ قشنگی دوبار...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...
عکس بلند

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#تعریف‌ها و #انتقادهایی کهاز #تو می‌شود را ، هر دو را #بپذیر...
عکس بلند
۳

#تعریف‌ها و #انتقادهایی کهاز #تو می‌شود را ، هر دو را #بپذیر...

با بقیه خانواده توی ماشین،صدا خوردن بارون به جسم فلزی ماشین،...

با بقیه خانواده توی ماشین،صدا خوردن بارون به جسم فلزی ماشین،...