بِـه (۱۳ تصویر)

:white_left_pointing_backhand_index:  فَقَـط یِــہ بـار میتـ...

:white_left_pointing_backhand_index: فَقَـط یِــہ بـار میتـ...

:white_left_pointing_backhand_index: فَقَـــط یِـــہ بـار می...
۲

:white_left_pointing_backhand_index: فَقَـــط یِـــہ بـار می...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ :unamused_face:من دیـ ـوونه نیســـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ :unamused_face:من دیـ ـوونه نیســـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ :unamused_face:من دیـ ـوونه نیســـ...
۱

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ :unamused_face:من دیـ ـوونه نیســـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ :unamused_face:من دیـ ـوونه نیســـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ :unamused_face:من دیـ ـوونه نیســـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ :unamused_face:من دیـ ـوونه نیســـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ :unamused_face:من دیـ ـوونه نیســـ...

عکس پروف•••هـَمـِــه دُشْـمـَــــنْ شــُــــدَن ?مــیـْـخــو...
۵

عکس پروف•••هـَمـِــه دُشْـمـَــــنْ شــُــــدَن ?مــیـْـخــو...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ من دیـ ـوونه نیســـتم فَقَط دُنـیـ...
۴

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ من دیـ ـوونه نیســـتم فَقَط دُنـیـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ من دیـ ـوونه نیســـتم فَقَط دُنـیـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ من دیـ ـوونه نیســـتم فَقَط دُنـیـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ ?من دیـ ـوونه نیســـتم ?فَقَط دُنـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ ?من دیـ ـوونه نیســـتم ?فَقَط دُنـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ من دیـ ـوونه نیســـتم فَقَط دُنـیـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْ من دیـ ـوونه نیســـتم فَقَط دُنـیـ...

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْمن دیـ ـوونه نیســـتمفَقَط دُنـیـای...
۱

#بِـه بَعضـــیا باس گُـفْمن دیـ ـوونه نیســـتمفَقَط دُنـیـای...