بودیم (۱۷ تصویر)

#کاش کـودک #بودیم 🍃🌸تا #بزرگتـریـن خطـای ما #خط خطـی #کـردن ...

#کاش کـودک #بودیم 🍃🌸تا #بزرگتـریـن خطـای ما #خط خطـی #کـردن ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بودیم و کسی ندانست که هستیم باشد که نباشیم و بدانند که بودی...

#بودیم و کسی ندانست که هستیم باشد که نباشیم و بدانند که بودی...

#وصیت_نامه_زیبای_سردار_شهید_شوشتریدیروز از هرچه #بود #گذشتیم...
۱۲

#وصیت_نامه_زیبای_سردار_شهید_شوشتریدیروز از هرچه #بود #گذشتیم...

چه #بودیم و چه#شدیم؟؟؟

چه #بودیم و چه#شدیم؟؟؟

شبا میخوابی تو #اتاق کی؟؟من معتاد توام تویی #معتاد کی؟؟با هم...
۲

شبا میخوابی تو #اتاق کی؟؟من معتاد توام تویی #معتاد کی؟؟با هم...

#خوش گذرونی#الکی #مثلا #کلاس #کنکور #بودیم
۲۰

#خوش گذرونی#الکی #مثلا #کلاس #کنکور #بودیم