به_خدا_شرمندم (۱ تصویر)

مسیر دلم را سمت شهر قم عوض کردمتابلوی حرم تا حرم رو دیدم و ح...
۲

مسیر دلم را سمت شهر قم عوض کردمتابلوی حرم تا حرم رو دیدم و ح...