بهتر_از_نیکی (۱ تصویر)

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:#بهتر_از_نیکی ، #نیکوکاری است، ...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:#بهتر_از_نیکی ، #نیکوکاری است، ...