بهترین_گشاینده_کارها (۲ تصویر)

بهترین گشاینده#حضرت_امام_سجاد_ع می فرمایند:#بهترین_گشاینده_ک...

بهترین گشاینده#حضرت_امام_سجاد_ع می فرمایند:#بهترین_گشاینده_ک...

#حضرت_امام_سجاد_علیه_السلام می فرمایند:خَیرُ مَفاتِیحِ الاُم...

#حضرت_امام_سجاد_علیه_السلام می فرمایند:خَیرُ مَفاتِیحِ الاُم...