بنده_ست (۳ تصویر)

فوق العاده است این شعر؛#سکوت عین سکوت است، بی همانند استکه پ...
۴

فوق العاده است این شعر؛#سکوت عین سکوت است، بی همانند استکه پ...

فوق العاده است این شعر؛#سکوت عین سکوت است، بی همانند استکه پ...

فوق العاده است این شعر؛#سکوت عین سکوت است، بی همانند استکه پ...

فوق العاده است این شعر؛#سکوت عین سکوت است، بی همانند استکه پ...
۲

فوق العاده است این شعر؛#سکوت عین سکوت است، بی همانند استکه پ...