بندر_لاذقیه (۱ تصویر)

:large_red_circle:  سوریه بندر لاذقیه را به ایران واگذار می‌...

:large_red_circle: سوریه بندر لاذقیه را به ایران واگذار می‌...