بغضها (۲ تصویر)

#چه #روزها که یک به یک #غروب شد نیامدی#چه  #بغضها که در گلو ...
۴

#چه #روزها که یک به یک #غروب شد نیامدی#چه #بغضها که در گلو ...

بیا تقسیم کنیم همه چیز را#دلتنگیها را#بغضها را#تنهایی را#آغو...
۱۲

بیا تقسیم کنیم همه چیز را#دلتنگیها را#بغضها را#تنهایی را#آغو...