بعضی (۲۶۹ تصویر)

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...
۱

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

می خواهیدلتنگت نباشم#انگار که بخواهی،شیروانی‌هایِ "رشت" خیس ...

می خواهیدلتنگت نباشم#انگار که بخواهی،شیروانی‌هایِ "رشت" خیس ...

#بعضی چیزها گـُفتَن نداردامــآ …فــهمیدن که داردبـعضی چــیزه...

#بعضی چیزها گـُفتَن نداردامــآ …فــهمیدن که داردبـعضی چــیزه...

#بعضی#وقتها#باید#رنج#بکشی#نه#بخاطر#اینکه#آدم#بدی#هستی
۸

#بعضی#وقتها#باید#رنج#بکشی#نه#بخاطر#اینکه#آدم#بدی#هستی

#بعضی وقتا فکر میکنم اونایی که مردن قبلش به مرگشون فکر کرده ...

#بعضی وقتا فکر میکنم اونایی که مردن قبلش به مرگشون فکر کرده ...

#بعضی وقتا#انقدر حرف #داری کہ#چیزی جـز #سکوت #نمیتونـہ بیانش...

#بعضی وقتا#انقدر حرف #داری کہ#چیزی جـز #سکوت #نمیتونـہ بیانش...

#بعضی پسرا #غیرت رو اینطور برداشت میکنن- کع موهاتو ببر تو! چ...

#بعضی پسرا #غیرت رو اینطور برداشت میکنن- کع موهاتو ببر تو! چ...