بشین_واست_بگم (۱ تصویر)

#بشین_واست_بگم یه سریا دارن میتونن بخرن یه سریا ندارن شرمنده...
۵

#بشین_واست_بگم یه سریا دارن میتونن بخرن یه سریا ندارن شرمنده...