بزرگترهایتان (۱ تصویر)

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :وَقِّرُوا کِبارَکُم وَ ارحَمُوا...
۰

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :وَقِّرُوا کِبارَکُم وَ ارحَمُوا...