بر_منکر_حضرت_رقیه_لعنت (۱ تصویر)

.#شـاه_رقــیـه_س:heavy_black_heart:️.روز محشر که همه خلق هرا...

.#شـاه_رقــیـه_س:heavy_black_heart:️.روز محشر که همه خلق هرا...