برهم_صالح (۴ تصویر)

یه کم تفکر
۱

یه کم تفکر

🔴 #عراق باید تصمیم بگیرد.. کدام راه را برود؟ #اخراج #آمریکا ...

🔴 #عراق باید تصمیم بگیرد.. کدام راه را برود؟ #اخراج #آمریکا ...

:heavy_large_circle: ️ این قاتل برادرت است بی‌غیرت! #برهم_صا...

:heavy_large_circle: ️ این قاتل برادرت است بی‌غیرت! #برهم_صا...

:small_blue_diamond:دفاع قاطع #برهم_صالح رئیس جمهور #عراق از...

:small_blue_diamond:دفاع قاطع #برهم_صالح رئیس جمهور #عراق از...