برنا (۵ تصویر)

قالب برنا | قالب HTML آموزشگاهی

https://centralfile.ir/prod...

قالب برنا | قالب HTML آموزشگاهی https://centralfile.ir/prod...

:maple_leaf: #توانا بود هر که #دارا بود ز #ثروت دل پیر #برنا...
۳

:maple_leaf: #توانا بود هر که #دارا بود ز #ثروت دل پیر #برنا...

#توانا بود هر که #دارا بود ز #ثروت دل پیر #برنا بود #تهی_دست...

#توانا بود هر که #دارا بود ز #ثروت دل پیر #برنا بود #تهی_دست...

#توانا بود هر که #دارا بود ز #ثروت دل پیر #برنا بود #تهی_دست...

#توانا بود هر که #دارا بود ز #ثروت دل پیر #برنا بود #تهی_دست...

#توانا بود هر که #دارا بود ز #ثروت دل پیر #برنا بود #تهی_دست...
۱

#توانا بود هر که #دارا بود ز #ثروت دل پیر #برنا بود #تهی_دست...