برادرتان (۲ تصویر)

‍ تقدیم بہ همہخصوصاً مذهبیایک عده پسر اُمل و خشک مغز هستندکہ...
۳

‍ تقدیم بہ همہخصوصاً مذهبیایک عده پسر اُمل و خشک مغز هستندکہ...

عقد اخوت آقای روحانی! جناب آقای #روحانی، دو ماه از رسوایی پا...
۶

عقد اخوت آقای روحانی! جناب آقای #روحانی، دو ماه از رسوایی پا...