برابرند (۱ تصویر)

همه آدمها با هم #برابرند.اما #پولدارها محترمترند،اما #دخترها...
عکس بلند
۴

همه آدمها با هم #برابرند.اما #پولدارها محترمترند،اما #دخترها...