بذر_خوبی (۱ تصویر)

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:مَنْ یَزْرَع خَیراً یَحْصُد غِب...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:مَنْ یَزْرَع خَیراً یَحْصُد غِب...