بدبخت_نیوز (۱ تصویر)

لامصب لام تا کام هیچ پیامیم نمیذارها از نابودی داعشعاشق این ...

لامصب لام تا کام هیچ پیامیم نمیذارها از نابودی داعشعاشق این ...