با_همیم (۲ تصویر)

هر ثانیه ای که #با_همیم حسرت خیلیا شده
۱

هر ثانیه ای که #با_همیم حسرت خیلیا شده

:large_red_circle: می خواستند سپاه را سیاه کنند!به اعتراف دو...
۱

:large_red_circle: می خواستند سپاه را سیاه کنند!به اعتراف دو...