با_خدا_باش_و_پادشاهی_کن (۱ تصویر)

گفتم خدایاچگونه آغازکنم؟؟؟گفت به نام منگفتم خدایاچگونه آرام ...

گفتم خدایاچگونه آغازکنم؟؟؟گفت به نام منگفتم خدایاچگونه آرام ...