با_آرامش (۱ تصویر)

#پلیس_فدای_مردم  یعنی در ۴۸ ساعت #سه_شهید ...و آب از آب تکون...
۱۵

#پلیس_فدای_مردم یعنی در ۴۸ ساعت #سه_شهید ...و آب از آب تکون...