بایگانی (۶ تصویر)

:large_blue_circle: معنای انتصاب #آملی_لاریجانی به ریاست #مج...
۹

:large_blue_circle: معنای انتصاب #آملی_لاریجانی به ریاست #مج...

بسم الله الرحمن الرحیمالسلام علیک یا رسول الله (ص)السلام علی...

بسم الله الرحمن الرحیمالسلام علیک یا رسول الله (ص)السلام علی...

بسم الله الرحمن الرحیمالسلام علیک یا رسول الله (ص)السلام علی...

بسم الله الرحمن الرحیمالسلام علیک یا رسول الله (ص)السلام علی...

بسم الله الرحمن الرحیمالسلام علیک یا رسول الله (ص)السلام علی...
۱

بسم الله الرحمن الرحیمالسلام علیک یا رسول الله (ص)السلام علی...

بسم الله الرحمن الرحیمالسلام علیک یا رسول الله (ص)السلام علی...

بسم الله الرحمن الرحیمالسلام علیک یا رسول الله (ص)السلام علی...

روند رسیدگی و پیگیری مسؤلان بعد از خطابهای رهبری :lower_left...
۲

روند رسیدگی و پیگیری مسؤلان بعد از خطابهای رهبری :lower_left...