باهم_بودن (۴ تصویر)

یَلدآی مَدرِسه ایی 😂  😂 دَست سآزِه هآیِ مآمآن جوُن..  #یلدا ...
۱۴

یَلدآی مَدرِسه ایی 😂 😂 دَست سآزِه هآیِ مآمآن جوُن.. #یلدا ...

حَتی طوُلآنی تَرین شَب نیز بِه خُورشید می رِسَد.#یلدا #شب_یل...
۲

حَتی طوُلآنی تَرین شَب نیز بِه خُورشید می رِسَد.#یلدا #شب_یل...

ما براے هیچڪس رِفیقنیمہ راه نشدیم اونا جایے ڪہبراشون خوب بود...

ما براے هیچڪس رِفیقنیمہ راه نشدیم اونا جایے ڪہبراشون خوب بود...