بازگشت_از_شام (۱ تصویر)

از #کاروان_اسراء و #خاندان_اهل_بیت_ع در #بازگشت_از_شام ، تنه...

از #کاروان_اسراء و #خاندان_اهل_بیت_ع در #بازگشت_از_شام ، تنه...